ДАНИМ ДОГОВОРОМ ТОВ "МЕДІКС ІТ" РЕГУЛЮЄ УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Погоджуючись з цією публічною офертою, Ви укладаєте з ТОВ "МЕДІКС ІТ" Договір, що визначає права, обов’язки та гарантії сторін, а також правила, обов’язкові для виконання під час користування Сайтом та Сервісом Сайту Виконавця. Договір вважається укладеним з моменту, коли Користувач приймає його умови. Прийняттям умов (укладенням Договору) вважається факт створення Користувачем облікового запису на сайті medics.com.ua. У разі незгоди Користувача із будь-яким із положень цього Договору Користувач має право відмовитись від укладання договору і не створювати обліковий запис.

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ
(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДІКС ІТ", керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, публічно пропонує невизначеному колу осіб можливість отримання послуг через мережу Інтернет, для чого публікує даний Договір про наступне:

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДІКС ІТ" в особі директора Русіна Олександра Леонідовича (далі — Виконавець), що діє на підставі Статуту;

Користувач: фізична особа з повною цивільною дієздатністю, що звернулися у встановленому цим договором порядку до Виконавця, для отримання послуг, і зареєструвалися на сайті medics.com.ua керуючись ст. 634, 641 Цивільного кодексу України (далі - Користувач), уклали цей договір (далі — Договір) про таке:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Договір приєднання (публічна оферта) — пропозиція укласти публічний договір між Користувачем і Виконавцем, що визначає їхні взаємні права та обов’язки щодо надання та отримання інформаційних послуг про медичні заклади та медичне обслуговування на території України через мережу Інтернет (далі - Послуги), а також встановлює правила, обов’язкові для виконання під час користування Сайтом та Сервісом.

Акцепт — повна й безумовна згода Користувача з усіма положеннями цього Договору на умовах, визначених Публічною офертою, та Додатків до неї, без застережень та винятків. Акцептом вважається факт здійснення Користувачем реєстрації на Сайті medics.com.ua або заповнення Анкети у паперовому вигляді.

Анкета — реєстраційна картка користувача сервісу medics.com.ua. Заповнюється користувачем особисто і прирівнюється до здійснення реєстрації на Сайті medics.com.ua. Анкета є невід’ємною складовою договору приєднання (публічної оферти), що регулює відносини між Виконавцем та Користувачем. Анкета містить персональні дані Користувача, які він добровільно і свідомо передає працівнику медичного закладу з метою отримання інформаційних послуг від Виконавця. Виконавець зобов’язується використовувати персональні дані Анкети винятково на умовах цього договору приєднання та не передавати третім особам. (Додаток 1).

Медичний заклад — заклад охорони здоров’я незалежно від форми власності, що здійснює медичне обслуговування і використовує послуги Виконавця. Виконавець надає винятково інформаційні послуги Медичному закладу, без втручання у суть переданої інформації (зокрема – персональних даних та інформації про стан здоров’я Користувача). Відносини між Медичним закладом і Виконавцем врегульовані на підставі окремого договору.

Особистий кабінет (акаунт) – електронний інтерфейс доступу до Послуг на Сайті, доступ до якого Користувач здійснює за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (Логін, Пароль). Заповнення Анкети засвідчує згоду створення Особистого кабінету на Сайті.

Послуги — інформаційні послуги, що надаються Виконавцем Користувачеві в межах Договору, включаючи (але не обмежуючись) інформування про медичні заклади, лікарів, графік їх роботи через Інтернет, надання послуг з автоматичного формування документів, послуги електронного запису до медичних закладів без надання безпосередньо медичних послуг.

Сайт – сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси): medics.com.ua.

Сервіс Сайту – сукупність функціональних можливостей Сайту, що призначені для використання Користувачами, включаючи всі засоби, додатки та контент Сайту.

Служба підтримки – спеціальна Служба Виконавця, яка консультує Користувачів за їх запитами, а також виконує інші функції, передбачені цим Договором (зокрема, надає допомогу Користувачам з технічних питань тощо).

Сторонні треті особи – фізичні або юридичні особи, участь яких не передбачена умовами надання послуг за даним Договором.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується надавати Користувачу інформаційні послуги про медичні послуги на території України, а також послуги з надання доступу до Сервісу Сайту, а Користувач зобов'язується прийняти ці послуги відповідно до умов цього Договору.

2.2. Послуги на Сайті Виконавця надаються за принципом публічної оферти. Виконавець не гарантує, що послуги будуть відповідати очікуванням Користувача.

2.3. Користувач має право на отримання Послуг та здійснення доступу до Сервісу при одночасному виконанні таких умов:

2.3.1. З метою отримання Послуг Користувач повинен пройти обов'язкову реєстрацію Користувача на Сайті або заповнити Анкету у Медичному закладі, який користується послугами Виконавця. Реєстрація на сайті або заповнення Анкети у Медичному закладі здійснюється на умовах цього договору.

2.3.2. Користувач створює самостійно при реєстрації на Сайті реквізити доступу:Логін (реєстраційне ім'я) і Пароль (секретне слово). Або отримує їх протягом двох робочих днів після заповнення Анкети у Медичному закладі, від Виконавця на вказану у Анкеті електронну адресу.

3. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

3.1.Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною, добровільною і здійснюється за адресою в мережі Інтернет: medics.com.ua.

3.2. Заповнення Анкети вважається рівноцінною Реєстрації Користувача на Сайті та передбачає внесення даних до загальної бази Користувачів.

3.3. Здійснити вхід до Особистого кабінету Користувача Сайту, а також користуватися Сервісом Сайту може тільки зареєстрований Користувач.

3.4. Для реєстрації Користувач повинен коректно та в повному обсязі заповнити всі необхідні поля відповідної заявки (реєстраційної форми).

3.5. При реєстрації на Сайті або заповненні Анкети Користувач зобов'язаний надати достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки Користувача, включаючи унікальні для кожного Користувача логін, адресу електронної пошти, номер телефону, пароль доступу до Сайту. Виконавець залишає за собою право змінювати поля реєстраційної форми та вимагати від Користувача введення додаткової інформації.

3.6. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту наданої при реєстрації інформації, а також її відповідність законодавству України та непорушення прав третіх осіб.

3.7. Користувач при зміні будь-яких введених при реєстрації даних повинен актуалізувати їх у своєму акаунті (Особистому кабінеті) в системі.

3.8. Виконавець не приймає на себе зобов’язань щодо перевірки та зміни інформації, яка вноситься Користувачами при реєстрації на Сайті.

3.9. Користувач надає інформаційні послуги, завдяки яким Медичні заклади, які підписали договір з Виконавцем, можуть отримати доступ до персональних даних Користувача винятково за його вибором та згодою. Порядок та умови надання доступу до інформації про Користувача Медичним закладам здійснюється винятково на умовах даного договору.

3.10. Відповідальність за збереження паролів від Особистого кабінету, адреси електронної пошти та інших даних несе Користувач.

3.11. Після реєстрації на Сайті, вибрані Користувачем Логін і Пароль є достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої Логін і Пароль стороннім третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, зокрема, але не обмежуючись розголошенням інформації про його стан здоров’я або його персональних даних, вчинені з використанням його Логіну і Паролю, вважаються здійсненими відповідним Користувачем.

3.12. У випадку несанкціонованого доступу до Логіну і Паролю і / або до Особистого кабінету Користувача і/або несанкціонованого поширення Логіна і Пароля, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця через Службу підтримки.

3.13. Якщо у Користувача виникають підозри, що будь-які з його реєстраційних даних, у тому числі - Логін і/або Пароль, стали відомі сторонній третій особі, він має право у будь-який час зробити запит до Виконавця (Служби підтримки) на тимчасове блокування його Особистого кабінету.

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Умовами надання Послуг є:

4.1.1. ознайомлення Користувача з умовами цього Договору;

4.1.2. обов'язкова реєстрація Користувача на Сайті або заповнення Анкети, отримання реквізитів доступу: Логін (реєстраційне ім'я) і Пароль (секретне слово).

4.1.3. наявність у Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет для отримання Послуги онлайн;

4.1.4. можливість ідентифікації Виконавцем Користувача за реквізитами доступу;

4.2. Надання Послуги здійснюється у момент ознайомлення з інформацією сайту, зокрема, але не виключаючи, графіком прийому лікарів, відгуками про якість надання медичних послуг, іншою інформацією про медичне обслуговування та заклади охорони здоров’я.Послуга вважається наданою належно та повно з моменту надання можливості даного ознайомлення.

4.2.1. Надання Послуг передбачає, що Користувач обирає зі списку медичних працівників Медичних закладів тих, чиїми безпосередніми медичними послугами він скористався, та надає їм доступ до персональних даних передбачених умовами даного Договору.

4.2.2. Надання Послуги у форматі запису до лікаря – співробітника Медичного закладу вважається наданою належно та повно з моменту надання безпосередніх медичних послуг. Будь-які відносини між лікарем (зокрема, трудові та/або господарські) та Медичним закладом врегульовуються самостійно. Якість надання медичного обслуговування забезпечує Медичний заклад. Забезпечення компетенції лікарів та медичних працівників – обов’язок Медичного закладу.

4.2.3. Виконавець не несе відповідальності за інформацію надану Медичним закладом у розділі «Інформація про клініки». Надання правдивої та актуально інформації про медичне обслуговування – обов’язок Медичного закладу на підставі умов договору між Виконавцем та медичним закладом.

4.2.4. Надання Послуги оцінювання лікаря або Медичного закладу передбачає, що користувач скористався безпосередніми медичними послугами даного лікаря або Медичного закладу. Користувач відповідає за достовірність, повноту та коректність наданої інформації про лікаря при здійсненні оцінювання відповідно до чинного законодавства України, зокрема гарантує, що інформація не нашкодить честі та діловій репутації лікаря. Користувач зобов’язується не розголошувати конфіденційну інформацію, зокрема, інформацію про стан здоров’я фізичної особи та лікарську таємницю, як під час оцінювання лікаря так і з будь-якою іншою метою.

4.3. Обсяг Послуг визначається на розсуд Виконавця.

4.4. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг Користувачу або скоротити їх перелік у разі, якщо Користувач передає свої реквізити доступу іншим особам або повідомляє неправдиві відомості щодо обставин звернення.

4.5. Претензії щодо якості Послуг подаються у порядку, встановленому чинним законодавством, або оформлюються у вигляді Заявки-Претензії до Виконавця, що укладається в довільній формі. Подача Заявки-Претензії здійснюється в розділі Сайту «Служба підтримки».

4.5.1. Служба підтримки Виконавця розглядає Претензію в місячний строк з дня одержання Претензії та надає письмовий висновок за результатами такого розгляду.

4.5.2. Виконавець має право визнати Претензію (повно або частково) або відхилити її (повністю або частково).

4.5.3. Виконавець залишає за собою право не обґрунтовувати відхилення Претензії.

4.5.4. Виконавець не гарантує виконання (задоволення) всіх вимог Користувача, викладених в Претензії та не несе відповідальність за таке невиконання.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. вносити зміни та/або доповнення до умов Договору в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень;

5.1.2. закрити або призупинити функціонування Сайту або будь-якої його частини, змінити Сайт повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача, вносити зміни до інформації, розміщеній на Сайті;

5.1.3. проводити профілактичні роботи для підтримки справності та удосконалення Сайту;

5.1.4. доповнювати та змінювати базу лікарів та Медичних закладів Користувачу повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача;

5.1.5. змінювати перелік або припиняти надання Послуг;

5.1.6. зберігати та обробляти інформацію, яку Виконавець отримує в процесі надання Послуг, проте не втручатися у саму інформацію;

5.1.7. надсилати електронні повідомлення на електронну пошту Користувача та/або SMS повідомлення, що містять інформацію про Сайт, послуги Виконавця, надання Послуг Медичним закладами.

5.1.8. сайт та його інтерактивні ресурси (коментарі, повідомлення тощо) є постмодерованими. Виконавець вправі видалити коментар та/або повідомлення Користувача, що розміщене з порушенням умов Договору. У разі якщо Користувач не згоден з діями Виконавця, він вправі звернутись до Виконавця (Служби підтримки) зі зверненням з обґрунтуванням своєї незгоди.

5.1.9. Виконавець має право направляти Користувачу попередження, обмежувати, припиняти доступ до Особистого кабінету Користувача, обмежувати або забороняти доступ до Сайту, а також приймати технічні та юридичні заходи для того, щоб Користувач не міг користуватися Сайтом, в разі:

- отримання обов'язкових до виконання рішень уповноважених органів України;

- у випадку виявлення факту порушення Користувачем положень даного Договору та/або вимог чинного законодавства України.

- вчинення Користувачем дій, що спричинили або здатні спричинити нанесення шкоди діловій репутації Виконавця.

5.1.10. Виконавець має право призупинити доступ Користувача до Сайту у випадку виникнення технічних неполадок на Сайті з метою усунення останніх. Виконавець вживає заходів для усунення в найкоротші терміни будь-яких недоліків роботи, але не гарантує відсутності збоїв та помилок.

5.2. Виконавець зобов'язаний:

5.2.1. надавати Послуги в строки та в обсязі, передбаченими Договором;

5.2.2. вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності усієї інформації, що передається Користувачем. Надавати доступ Медичним закладам винятково на умовах конфіденційності. А також зберігати інформацію про Користувача та отримані ним Послуги як конфіденційну.

5.2.3. не втручатися у персональні дані Користувача та не використовувати надану Користувачем інформацію у будь-яких інших цілях, окрім тих, що передбачені умовами цього договору.

5.2.4. усіма можливими засобами підтримувати постійну працездатність та доступність сайту для Користувача.

5.2.5. у разі розірвання цього Договору, протягом 5 (п'яти) робочих днів видалити Особистий кабінет Користувача, а також усю інформацію про отримані ним послуги;

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

6.1. Користувач має право на:

6.1.1. повне і своєчасне отримання замовлених інформаційних Послуг належної якості;

6.1.2. отримання завдяки послугам Виконавця відомостей про здійснені медичного обслуговування від Медичних закладів.

6.1.3. надання на розгляд Виконавця своїх побажань та/ або пропозицій щодо поліпшення роботи Сайту;

6.1.4. одержання інформації про Виконавця в обсязі, визначеному Договором та чинним законодавством України.

6.2. Користувач зобов'язується:

6.2.1. дотримуватися умов Договору;

6.2.2. Використовувати доступ до Послуг та інформацію, яку він отримує за результатами отримання Послуг тільки для власних цілей, не пов'язаних з передачею у тимчасове користування доступу до Послуг або публікації вказаної інформації на будь-яких веб-сторінках у мережі Інтернет або поза нею;

6.2.3. не надавати доступ до Особистого Кабінету або Послуг третім особам через електронні системи інформації, в тому числі через Інтернет таким чином, що будь-яка особа може отримати такий доступ з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором;

6.2.4. не порушувати авторські права Виконавця.

6.3. Користувачу забороняється:

6.3.1. вчиняти будь-які дії (у тому числі із використанням програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту;

6.3.2. намагатися отримати доступ до акаунтів (Особистих кабінетів) інших Користувачів шляхом взлому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;

6.3.3. передавати третім особам дані, вказані при реєстрації (Пароль та Логін), які можуть бути використані для доступу в Особистий кабінет Користувача та отримання Послуг;

6.3.4. використовувати акаунти Сторонніх третіх осіб для отримання Послуг Виконавця

6.3.5. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни і інші шкідливі програми;

6.3.6. використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті і (або) взаємодії з Сайтом та його Сервісами;

6.3.6. здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних третіх осіб.

6.3.7. Поширювати інформацію про стан здоров’я фізичної особи, незалежно від того, яким чином вона стала відома Користувачу.

6.3.8. Поширювати будь-які недостовірні дані, що компрометують Виконавця або наносять шкоду його діловій репутації.

6.3.9. Використовувати інформацію отриману з Сайту, Сервісу Сайту або під час отримання Послуг з комерційною метою, у тому числі задля отримання неправомірної вигоди.

7. АВТОРСЬКІ ПРАВА

7.1. Всі об'єкти, розміщені на Сайті, програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, звуки та інші об'єкти і їх добірки, є об'єктами виключних прав Виконавця і інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені. Кожен з вказаних об'єктів не може бути скопійований (відтворений), перероблений, розповсюджений, відображений у фреймі, опублікований, скачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частково без попереднього дозволу правовласника.

7.2. Ніщо в даній Угоді не може бути розглянуте як передача виключних прав або прав на використання на вказані об’єкти інтелектуальної власності.

7.3. Забороняється будь-яке копіювання інформації з Сайту без попередньої домовленості з Виконавцем, крім тієї інформації, що безпосередньо надсилається Користувачу при наданні Послуг.

7.4. Копіювання і розміщення на інших ресурсах будь-якої інформації з Сайту має супроводжуватися посиланням на джерело та не містити образливої інформації або такої, що може ввести в оману третіх осіб.

7.5. Сайт може містити посилання на Веб-сайти Сторонніх третіх осіб, які не підтримуються Виконавцем. Крім того, інші Веб-сайти також можуть містити посилання на Сайт.

7.5.1. Виконавець не несе відповідальності за зміст цих Веб-сайтів, як не відповідає і за саму наявність таких веб-сайтів чи за будь-які втрати, збитки чи шкоду, що виникають у зв'язку з утриманням цих Веб-сайтів.

7.5.2. Посилання на інші веб-сайти призначені виключно для зручності користувачів, і не мають на меті схвалення Сайтом даних таких Веб-сайтів або асоціації з їх діяльністю.

7.5.3. Сайт не несе ніяких обов'язків і відповідальності за використання інших Веб-сайтів, які Користувач відвідує і використовує на власний ризик.

7.5.4. Виконавець може відмовити Сторонній третій особі у дозволі на розміщення гіперпосилання на Сайт. Однак, у разі якщо Виконавець дає свій дозвіл на таке гіперпосилання, він не несе ніяких зобов'язань по встановленню взаємних гіперпосилань на Веб-сайт Сторонньої третьої особи.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

8.1. При Реєстрації на Сайті та користуванні Послугами Користувач надає інформацію щодо себе, яку Виконавець вправі використовувати винятково на умовах даного договору. Відповідальність за точність та достовірність представлених даних несе Користувач.

8.2. Розміщуючи на Сайті свої персональні дані, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також що він добровільно надає їх Виконавцю з метою отримання Послуг. У разі якщо Користувач не згоден з вищевказаними умовами, він не повинен реєструватися на Сайті або заповнювати Анкету, чи повинен негайно видалити свій акаунт і використовувати Сайт виключно для перегляду.

8.3. Надаючи свої персональні дані, Користувач дає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку і використання своїх персональних даних згідно зі статтями 2, 11 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (надалі — «Закон»), у цілях, визначених Договором, а також у цілях просування Виконавцем своїх послуг різними способами, в тому числі шляхом здійснення автоматизованого накопичення і зберігання у базах даних. Відповідно до ст. 8 Закону дана згода може бути відкликана тільки за умови повідомлення Користувача у порядку, передбаченому п. 8.4 цього Договору.

8.4. Якщо Користувач не бажає, щоб його персональні дані оброблялися, то він повинен письмово звернутися до Виконавця (Служби підтримки) із Заявою, написаній у довільній формі. В такому випадку вся отримана від Користувача інформація видаляється з бази даних Виконавця протягом 5 робочих днів, що унеможливлює подальше надання Послуг Користувачу.

8.5. Виконавець обробляє тільки ті персональні дані Користувача, які були розміщені ним на Сайті або при заповненні Анкети. Персональні дані Користувача обробляються за допомогою програмно-апаратних та технічних засобів Сайту.

8.6. Метою обробки персональних даних користувачів є складання Бази даних користувачів Сайту для забезпечення функціонування Сайту і подальшого надання послуг Користувачу Виконавцем.

8.7. Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті персональні дані інших осіб без їх згоди, а також не використовувати персональні дані інших осіб будь-яким способом, що не відповідає вимогам чинного законодавства, у протиправних або протизаконних цілях, з метою отримання вигоди та/або у будь-яких інших цілях, крім тих, що прямо випливають з умов Договору.

8.8. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію.

8.9. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації Медичним закладам за вибором Користувача.

8.10. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до вимог закону.

8.11. Виконавець має право зберігати архівну копію персональних даних Користувача та без згоди Користувача передати такі дані, державним органам, у тому числі органам дізнання і слідства, та органам місцевого самоврядування за їх мотивованим запитом; на підставі судового рішення; в інших передбачених чинним законодавством випадках.

8.12. Сторони усвідомлюють, що в результаті збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та інших форс-мажорних обставин персональні дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач розуміє і погоджується з тим, що не буде висувати претензії до Виконавця у зв'язку з цим.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Виконавець та Користувач несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Виконавець не несе відповідальності за якість надання послуг, включаючи (але не обмежуючись) випадки, якщо Користувач надав Виконавцю неправдиву інформацію, яка має істотне значення для надання послуг.

9.4. Виконавець не відповідає за наслідки надання Користувачем неправильної інформації, яку отримали Медичні заклади.

9.5. За жодних обставин Виконавець не несе відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням Сайту, вмістом Сайту або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту.

9.6. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або будь-які треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Договору.

9.7. Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації, опублікованої на Сайті Користувачами, та / або коректність висловлювань Користувачів.

9.8. Користувач погоджується, що використання його Логіну та/або Паролю для входу в Особистий кабінет Користувача задля отримання послуг за Договором іншими особами є істотним порушенням умов Договору.

9.9. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Договір набуває чинності з моменту здійснення Користувачем реєстрації на Сайті або заповнення Анкети.

10.2. Текст даного договору є відкритим і загальнодоступним. Чинна редакція Угоди розміщується на Сайті за посиланням medics.com.ua.

10.3. Даний Договір може бути змінений та/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Факт продовження користування Сайтом підтверджує згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

10.4. Користувач може розірвати цей договір видаливши акаунт. Договір вважається розірваним з наступного робочого дня після видалення акаунту.

10.5. До даного договору і відносин між Виконавцем та Користувачем застосовується законодавство України. Відносини, що не врегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України.

10.6. У разі якщо будь-яка з умов або положень Договору буде визнана будь-яким судом або органом адміністративної влади компетентної юрисдикції недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших положень або умов Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

10.7. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.